HISTORIA

Dnia 13 marca 1998 roku Sąd Wojewódzki w Katowicach zarejestrował Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa. Formalnym pomysłodawcą i założycielem stowarzyszenia był ppłk Bohdan Żyła – Dyrektor ZK w Zabrzu, został też wybrany Prezesem Zarządu Głównego kadencji 1998-2003. Jego następcą na stanowisku Prezesa był kpt. Krzysztof Stefaniec – Kierownik Działu Kwatermistrzowskiego AŚ w Zabrzu, który funkcję swą pełnił w kadencji 2003-2008. Na kolejną kadencję w latach 2008-2013 na funkcję Prezesa wybrano płk. Marka Wójtowicza – Dyrektora AŚ w Słupsku. Podczas kolejnych wyborów władz stowarzyszenia Prezesem został mjr Grzegorz Gdula – Z-ca Komendanta OSSW w Kulach, który swoją funkcję pełnił do czerwca 2015 roku. W dniu 25 lipca 2015 roku podczas Posiedzenia Zarządu Głównego na funkcję Prezesa wybrany został por. Krzysztof Kutela – Starszy Wykładowca OSSW w Kulach OZ w Sulejowie. W dniu 5 października 2018 roku w OSSW w Popowie podczas Konferencji pt. „Przyszłość Stowarzyszenia w świetle zmian modernizacyjnych Służby Więziennej” odbyło się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia, które na funkcję prezesa kadencji 2018-2023 wybrało po raz kolejny por. Krzysztofa Kutelę. W dniach 13-15 października 2023 roku w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy odbyło się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia, które dokonało wyboru nowego Prezesa kadencji 2023-2028. Nowym Prezesem wybrany został mjr Sebastian Kłosiński dotychczasowy V-ce Prezes Stowarzyszenia który pełni służbę w Zakładzie Karnym w Potulicach na stanowisku Kierownika Działu Penitencjarnego.
Wzorcem naszym jest działające od lat 50-tych Międzynarodowe Stowarzyszenie Policjantów IPA. Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa ma ambicje działać w podobny sposób, choć zdajemy sobie sprawę, że doścignięcie wzoru IPA będzie trudne i długotrwałe. Rozumiejąc uwarunkowania wynikające z noszenia munduru chcemy także wypowiadać się w ważnych dla nas sprawach. Statut pozwala nam na uniwersalną aktywność. Jest w nim miejsce na działalność gospodarczą, kulturalną, uczestniczenie w życiu środowiska lokalnego oraz upowszechnianie wiedzy o naszym środowisku i naszej codzienności. Istnieje też możliwość powoływania kół terenowych Stowarzyszenia, mogących działać niezależnie i samodzielnie w ramach statutu. Otrzymują one podstawę prawną do funkcjonowania w lokalnym środowisku.
Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa pragnie także udzielać koleżeńskiego wsparcia i honorować tych, którzy naszym zdaniem na to zasługują. Umożliwia to ustanowione uchwałą Zarządu Głównego „Wyróżnienie Oficerskie”. Jest ono nadawane osobom osiągającym bardzo dobre wyniki w służbie, są aktywnymi i sprawnymi zawodowo, mającymi godne upowszechnienia wyniki w pracy. Stowarzyszenie chce w ten sposób poszerzyć istniejącą gamę wyróżnień możliwych do otrzymania w Służbie Więziennej. Atrybuty wyróżnień, w postaci imiennie dedykowanej szabli oficerskiej są wręczane w sposób uroczysty. Uczestniczenie w życiu Centralnego Ośrodka Szkolenia w Kaliszu, nagradzanie prymusów i wyróżnionych absolwentów szkół chorążych oraz oficerskich. Nadawanie przez Zarząd Główny godności „Członka Honorowego” zasłużonym dla naszego Stowarzyszenia oraz Służby, są jednymi z wielu przykładów naszej działalności.
Przyszły rozwój Stowarzyszenia zależy od zapotrzebowania na taką formę działalności oraz aktywności lokalnych środowisk. Do Stowarzyszenia mogą wstępować oficerowie i chorążowie Służby Więziennej w służbie czynnej oraz emeryci. Można wstępować indywidualnie, można też zakładać koła terenowe przy jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Jak nasze Stowarzyszenie zostało przyjęte przez funkcjonariuszy? – różnie. Były reakcje nieprzychylne, nawet nerwowe, ale także ciepłe wyrażające poparcie i życzliwość, część środowiska więzienników wykazuje jednak pewną rezerwę.
W kołach terenowych rozwijają się różne formy działalności. Notujemy więc różne aktywności lokalnych grup oficerów i chorążych. W jednych kołach terenowych organizowane są wspólne wyjścia do kina, do teatrów w innych wyjazdy na grzyby, patriotyczne wycieczki do muzeów, a w jeszcze innych integracyjne spotkania weekendowe. Możliwe są też wspólne inicjatywy z innymi organizacjami działającymi w lokalnych środowiskach. Tak np. było w Zabrzu gdzie dwa koła Stowarzyszenia wspólnie ze strzeleckim Towarzystwem Sportowym „TEMIDA” działającym przy Zakładzie Karnym w Zabrzu organizowały Festyny Rodzinne z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, w którym udział bierze średnio kilkadziesiąt rodzin. Kolejną formą tego typu aktywności była wspólna z Motocyklowym Klubem Służb Mundurowych organizacja VIII Ogólnopolskiego Zlotu Motocyklowego Służb Mundurowych, który odbył się w czerwcu 2015 roku w OSSW w Kulach OZ w Sulejowie. Zależy nam najbardziej na integracyjnej formie działalności w środowisku funkcjonariuszy Służby Więziennej. Finansowanie Stowarzyszenia oparte jest na deklarowanych miesięcznych składkach członkowskich, które niezmiennie wynoszą 15 zł od osoby i są w całości przeznaczane na cele statutowe.
Aktualnie najprężniej działające koła terenowe Stowarzyszenia znajdują się przy jednostkach:
ZK w Nysie,
AŚ w Krasnymstawie
OSSW w Kulach OZ w Sulejowie,
ZK w Chełmie,
ZK w Potulicach,
AŚ w Lublinie,
OISW w Łodzi. Ponadto do Stowarzyszenia należą pojedynczy funkcjonariusze z OISW w Szczecinie, Opolu, CZSW w Warszawie oraz kilku innych jednostek.
W poszukiwaniu środowisk sprzyjających rozwojowi Stowarzyszenia i jego członków, Zarząd Główny podpisał porozumienia o wzajemnej współpracy z Krajowym Związkiem Emerytów i Rencistów Służby Więziennej oraz Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa nadal podtrzymuje starania środowiska funkcjonariuszy Służby Więziennej o przywrócenie należnego miejsca, formacji zasłużonej w systemie bezpieczeństwa państwa poprzez reprezentowanie naszej formacji w oficjalnych uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Święta Służby Więziennej wpisanych na stałe w kalendarz Kompanii Reprezentacyjnej Służby Więziennej.
Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa o wpisanie w oficjalny kalendarz imprez sportowych, pojedynku strzeleckiego w klasyfikacji IPSC o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa, który odbywa się w COSSW w Kaliszu podczas Mistrzostw Strzeleckich Służby Więziennej.
W 100-lecie Odzyskania Niepodległości, Jubileuszu 100-lecia Służby Więziennej oraz 20-lecia Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa wspólnie z Biurem Kadr i Szkolenia CZSW w Warszawie organizowaliśmy konferencje naukowe poświęcone problemowi etosu i etyki służbowej, zmian modernizacyjnych Służby Więziennej, kształtując esprit de corps naszej formacji. Dzięki przychylności Kierownictwa Służby, byliśmy również organizatorem Charytatywnego Balu Oficerskiego, który odbył się w OSSW w Popowie.
Na tym jeszcze nie koniec – zastanów się i wstąp w szeregi Stowarzyszenia!